fredag, januari 02, 2015

Spel för galleriet när M och S lägger ner kultur- och fritidsnämnden

Den styrande majoriteten i Tingsryd, M och S, påstår sig spara pengar på att lägga ner kultur- och fritidsnämnden. De använder argument som att ”nämnden har inga muskler utan kommunstyrelsen får rycka in när det behövs satsningar”. Sanningen är att den styrande majoriteten själv utarmat budgeten för kultur och fritid. De har också dragit in investeringsmedel från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen att regera över. Även kultur- och fritidsförvaltningens personal har splittrats. Nu är det dags för nådastöten! Centerpartiet har vid varje budgettillfälle föreslagit ökade anslag till bl a folkbildning samt kämpat för att avsätta medel till en utökad bowling¬hall. Tingsryd är framgångsrika i seriespelet och denna sport kan utövas av alla åldrar. Vad är den styrande majoriteten rädd för? Den litar tydligen inte på sin nämnd att göra ”rätt” prioriteringar för kommunens bästa. Majoriteten har en egen centralistisk agenda. Ett annat argument från majoriteten är att spara till kommunens kärnverk¬samhet. Om inte kultur- och fritidsnämnden offras, så måste filialbiblioteken läggas ner. Struntprat! Två engagerade förtroendevalda kan inte kosta lika mycket som våra filialbibliotek. Arbetet inom området kultur och fritid måste ju ändå utföras av någon, så ingen besparing. Spel för galleriet alltså! Centerpartiet efterlyser en seriös och oberoende konsekvensanalys av nedläggning av kultur- och fritids¬nämnden med splittring av verksamheter. Detta är inte ett favoritredskap hos den styrande majoriteten. Bättre att hugga i blindo och hoppas att invånarna köper argumenten. Centerpartiet menar att den styrande majoritetens agerande skapar oordning i verksamheter och oro hos personal. Biblioteksverksamheten ska enligt förslaget skötas av barn- och utbildningsförvaltningen liksom fritidsverksamheten. Denna stora förvaltning, med egna bekymmer vad gäller måluppfyllelse, kommer knappast att ha fokus på biblioteksutveckling eller för den delen nya fritidsgårdar. Ett minimalt utskott ur KS ledamöter föreslås ta hand om kontakter med föreningslivet. Det är bara att inse att centralisterna M och S hotar arbets¬glädje, engagemang och kultursatsningar. Samtidigt som vi har vårt rika föreningsliv, våra kulturutövare och fått förmånen att ha AMB i vår kommun, drar majoriteten ner rullgardinen för kulturen. Det blir inte längre skymning – det riskerar bli nattsvart!

söndag, september 14, 2014

Maten i fokus

Tingsryds kommuns kostpolicy kom till efter en motion i oktober 2006 från Centerpartiet. Tanken med kostpolicy är att ha riktlinjer för kost och måltider i omsorg och utbildning för barn, ungdomar och äldre. Dessa riktlinjer ska gälla i både hög och låg konjunktur. Kommunal mat ska inte vara ett dragspel utan alltid ha god kvalitet. Tiden har gått och det omgivande samhället har alltmer kommit fram till samma slutsatser om kost och måltider som Centerpartiet. Det är dags att revidera Tingsryds kommuns kostpolicy med sikte på ännu mer naturliga produkter för en giftfri vardag. Vidare ännu mer fokus på upphandling av närodlat i mindre kvantiteter och menyer anpassade efter säsong samt på svenska djurskyddskrav. Hög kompetens hos restaurangpersonalen är viktigt. Centerpartiet vill också kunna erbjuda studiebesök på lantbruk och kring odling för att barn som växer upp i vår kommun ska veta varifrån maten kommer – inte enbart är ett anonymt paket i kyl- eller frysdisken. Centerpartiet vill att Tingsryds kommun snabbt tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp för att arbeta fram en reviderad kostpolicy i samverkan med tjänstemän, att riktlinjerna för denna ska vara en ökning av andelen naturliga råvaror och en giftfri vardag, att Tingsryds kommun vid upphandling tar miljöhänsyn både lokalt och globalt, att kommunens restauranger lagar mat från grunden i högre grad än vad som sker idag, att upphandling av varor sker efter regler för svenskt djurskydd, att upphandling sker med möjlighet att leverera mindre partier och efter säsong, att adekvat kompetensutveckling årligen erbjuds restaurangpersonalen, att våra skolbarn ges möjlighet till studiebesök på lantgård/hos odlare i förskola, år 3 och år 6. Vi har lämnat in motion till kommunfullmäktige med detta innehåll, skriven av mig och Cecilia Cato.

fredag, augusti 22, 2014

Avgörande att var och en lämnar remissvar!

Igår kväll deltog jag i ett mycket välbesökt informationsmöte angående nya 400-kilovoltsledningen som ska gå hela vägen från Ekhyddan/Simpevarp/OKG via Nybro och vidare till Hemsjö i Blekinge. Mötet var anordnat i samverkan LRF och Södra. Inledningsvis fick vi byta till större lokal pga extra stort engagemang. 400-kV-ledningen behövs för elförsörjning i södra Sverige och för att kunna skicka överskott till norra Europa, vilket ju är högst aktuellt med Putins politik. Mötet var mycket givande då vi som var där fick ny kraft att kämpa genom att ta del av processen kring Sydvästlänken (Örebro - Nässjö - Hurva (Skåne)), där nedersta delen är ungefär lika lång, 20 mil, som den som nu ska anläggas i östra Småland. Resultatet av processen kring Sydvästlänken blev nedgrävd ledning med likströmskabel, vilket är MODERN teknik för långa elledningar. Detta alternativ presenteras inte alls av Svenska Kraftnät när de har anordnat informationsmöten, ej heller i deras underlag för samråd. Det anses bli dyrare rent tekniskt, men vad är priset på obstruktion, bortfall av produktion för generationer, miljöpåverkan, hälsopåverkan osv? Fördelarna med nedgrävd likströmskabel är många! Jag listar de viktigaste: Kan anläggas i redan befintlig ledningsgata, vilket inte tar mer produktion från markägare och generationer framöver. Tar då inte heller mer mark från utveckling i kommunerna. Strålning minimeras och därmed oro och eventuell hälsopåverkan. Klimat- och miljöpåverkan ökar inte - vi behöver all skog vi har idag för att binda koldioxid och vi behöver vara aktsamma om arter i flora och fauna. Man kan göra det i samverkan med markägare och deras organisationer, vilket ger en extra snabb process. Markägare känner sina marker och kan ge tips, plus att man undviker fördröjning i form av överklaganden mm. Man kan göra det i samförläggning med annan infrastruktur. Miljöbalken stöder minsta möjliga påverkan. Alla - var och en - bör lämna remissvar före 5 september vid midnatt Någon kommun, några organisationer har fått förlängd tid för remissvar under samrådet som pågår. Övriga bör beskriva sina argument för att få likströmsledning nedgrävd i marken. Ju fler sådana enskilda önskemål som kommer in till Svenska Kraftnät, desto större är chansen att processen blir som med Sydvästlänken, där opinionen vände på Svenska Kraftnäts planer. Man kan skriva brev eller lämna remissvar via e-post. Svenska Kraftnät ser till sina intressen. Det är bara vi själva på lokal och regional nivå som kan vända på detta nu. Prata med varandra och skriv, skriv, skriv! Vi har processen delvis i våra egna händer och tackar nej till gammal teknik! Detta är något som påverkar utveckling och generationer framöver i våra bygder. Vi måste agera NU och med en och samma röst fast i många skrivelser! https://www.youtube.com/watch?v=_XSSOi3Zfgo Länk till film från Svenska Kraftnät om Sydvästlänken. http://www.svk.se/Projekt/Utbyggnadsprojekt/ Länk till Svenska Kraftnäts projekt där denna ledning redovisas som två separata projekt, Ekhyddan - Nybro respektive Nybro - Hemsjö.

torsdag, augusti 07, 2014

Kommunen behöver visa musklerna!

Ett nytt hot mot landsbygdens företagare och invånare i vissa kommuner från Nybro ner mot Hemsjö, Olofström, har aviserats. Svenska Kraftnät planerar ytterligare en 400-kilovoltsledning. Kommunalrådet i Tingsryd, Patrick Ståhlgren (M), återfaller i tjänstemannarollen när behovet kommer på tal och den berättigade oro som följer yttras. Kommunalrådet påstår att det bästa är att Svenska Kraftnät lägger den nya ledningen bredvid befintlig 400-kilovoltsledning. Detta skulle innebära att Svenska Kraftnät lägger beslag på ytterligare 40 meter bred skogs/lantbruksmark eller boende genom kommunen – för all framtid. Vi som bor i berörda områden håller inte med! Naturligtvis är det att föredra om ledningen kunde grävas ner i befintlig ledningsgata. (Den är redan nedgrävd från östersjökusten till Nybro.) Svenska Kraftnät hävdar att detta är både tekniskt besvärligt och fördyrande. Må så vara. Vad är människors utkomst i generationer framöver värd? Vad är deras trygghet värd? Vad är människors hälsa värd? Det finns också teknik för att hänga ledningen i ett lager till ovanpå det nät som redan löper genom markerna, dvs att slippa ta ytterligare mark i anspråk eller vräka folk. Även om man då inte kan få till stånd fullt lika många kilovolt, är detta alternativ värt att överväga. Vem vill få sin bostad och/eller produktiva mark konfiskerad till en engångsersättning? Vem ska behöva överge sin bostad, där man trivs och valt att bo, bara för att myndigheterna anser det är enklast? Inte vi som lever och verkar i aktuella områden! Vi behöver allt stöd och gemensamma krafter i bygden under den korta remisstid Svenska Kraftnät gett – under semesterperioden i år! Först och främst behöver remisstiden förlängas så alla berörda, både enskilda och organisationer, förmår sätta sig in i materialet och göra väl underbyggda överväganden. Vi behöver även stöd och kraft under processens gång, inte en undfallenhet ! Visst behöver vi förstärka elnätet – men inte utan hänsyn till redan befintlig verksamhet och invånare. Vi jobbar för attraktivitet med olika handlingsplaner i Tingsryd – attraktivitet är i högsta grad att tryggt kunna bo kvar i sin bostad, utveckla och att kunna bruka sin jord och skog! Kommunalrådet i Tingsryd, liksom Svenska Kraftnät, behöver tänka om! (Insändare som ej blev publicerad.)

lördag, juni 07, 2014

Centerpartiet gör jämställdhet

Denna artikel står jag bakom tillsammans med flera C-och CK-kvinnor i vårt län och införd i lokal media. Centerpartiet välkomnar att vi äntligen diskuterar jämställdhet i svensk politik. Vi delar frustrationen med Fi, V, S och MP över att det går för långsamt fram. Skillnaden är att Centerpartiet, som liberala feminister, menar att kvinnor inte skulle få det bättre om vi höjer skatterna eller försvårar företagande. Vi tror på jämställdhetsreformer som ger kvinnor ekonomisk självständighet. Centerpartiet driver jämställdhetsfrågor som gör skillnad i kvinnors vardag. Vi vill öka kvinnors ekonomiska oberoende. Det uppnår vi genom att sänka skatterna för dem som tjänar minst, öka kvinnors företagande, öppna upp för att kvinnor ska ha fler än en arbetsgivare att välja mellan inom vård- och omsorgsyrken genom LOV, lagen om valfrihet. Vi vill ha kvar RUT, öppna upp föräldraförsäkringen till att inkludera alla familjekonstellationer, fördubbla jämställdhetsbonusen, införa bonus på vab-dagar och Centerkvinnorna har just tagit fram ett program för jämställd pension. Centerpartiet tycker att det är kompetens som ska styra - inte kön. Vi är det enda partiet i Sverige som idag har vår tredje kvinna som partiledare. Det är också därför 3 av 4 av våra statsråd är kvinnor - vi gör jämställdhet. Att jämställdhet magiskt ska uppstå - utan att vara förknippad med ekonomi är inte realistiskt. Ekonomisk självständighet är för oss grundbulten i praktisk, liberal feminism. När kvinnor har samma ekonomiska makt som män finns förutsättningar för en långsiktigt hållbar jämställdhet. Vi vill att kvinnor ska kunna stå på egna ben – utan bidrag. Vänstern, Fi och MP vill inte behålla RUT, tjänster i hemmet, trots att det är en reform som både skapat vita jobb, och därmed social trygghet och möjlighet till pension. RUT har dessutom hjälpt många kvinnor som stått längst bort från arbetsmarknaden till ett första jobb – inte minst utrikesfödda kvinnor. RUT har även underlättat dubbelarbetet för kvinnor, minskat sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Vi är eniga om att ojämställdheten inom näringslivet är frustrerande, men Centerpartiet anser att det är näringslivet som måste ta ett större ansvar för jämställdheten. Vi storsatsar istället på att öka och underlätta för kvinnors företagande. Fler kvinnor som företagare ger fler kvinnor på ledarpositioner vilket ger fler kvinnor på styrelseposter. Vi vet att långsiktigt hållbar jämställdhet inte går att nå med bidrag och än mindre med offentliga system, där kvinnor inte kan välja arbetsgivare utan är fast i att själva finansiera vår gemensamma välfärd med sina egna låga löner. Det går inte att som Fi lova en massa saker, utan att berätta var pengarna ska komma ifrån och hur det ska vara möjligt att genomföra. Centerpartiet driver en liberal feminism – där varje människa ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett kön. Vi vill skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska kunna göra precis det – och finansiera sina drömmar med egna pengar och egen kompetens.

måndag, maj 12, 2014

RUT:s abc

Centerkvinnorna brukar uppmärksammar RUT på namnsdagen med hennes ABC. RUT gör underverk! RUT ger Arbetstillfällen Barnfamiljer avlastning C-vitaminer till relationer Damer fler arbetsgivare Entreprenörer Fönstren ny glans Glädje Hjälp med läxor Inkommande skatter Jobb i stället för utanförskap Kvinnor valfrihet Livspusslet en chans Mer tid med familjen Nya arbetsplatser Omsorg i och om hemmet Pensionspoäng till RUT Qvinnor mer jämställdhet Ren och slät tvätt Självkänsla Trygghet åt RUT Utveckling Valfrihet åt kunden, gammal som ung X-tra mormor eller farmor Yrkesstolthet Zvarta jobb blir vita Återkommande tjänster Ärliga inkomster Önskeläge i familjen RUT används av hundratusentals personer i vårt land. Mer än 200 RUT-företag anlitades i Kronoberg år 2010. RUT är resultatet av Centerkvinnornas politiska arbete. RUT är här för att stanna. Grattis på namnsdagen! /BLB

måndag, februari 24, 2014

Synliggör människorna bakom siffrorna i budgeten

Vart går pengar och resurser i kommunen? Säkerställer budgeten att resurser och insatser fördelas och utformas likvärdigt för kvinnor och män, pojkar och flickor? Bostadslösa mammor erbjuds exempelvis flera rådgivande möten och ofta egen lägenhet till henne och barnen inom socialtjänsten. Pappor erbjuds ofta enbart ett rådgivningsmöte och boende i enbart ett rum där barnen inte får plats att bo, vilket försvårar hans föräldraroll. Vem betalar priset för det? Inom kommunal verksamhet prioriteras ofta idrotter och fritidsaktiviteter där pojkar dominerar framför där flickor dominerar. Ishockey och fotbollsintresse ger ofta tillgång till bra lokaler och de bästa träningstiderna, medan bra tider och lokaler för t ex dans och konståkning ofta saknas. Vem betalar priset för det? Det är framför allt kvinnor som vårdar äldre eller sjuka anhöriga. Ofta går kvinnor ner i arbetstid för att klara det obetalda omsorgsarbetet. Kommuner sparar miljontals kronor per år på framför allt kvinnors obetalda anhörigomsorg. Vem betalar priset för det? Äldre män kan ha lättare för att få särskilt boende pga att de inte kan laga mat och sköta hemmet. Vem betalar priset för det? När det är vinter och därmed snöröjning och halkbekämpning. Vilka behöver vara först på jobbet i en kommun, för att livet för andra ska underlättas? Vilka trafikanter cyklar och promenerar mest till jobbet? På första frågan är svaret förskolan och omsorgens personal, där det jobbar företrädesvis kvinnor. På andra frågan är också svaret kvinnor. Alltså behöver snöröjning börja längs vägar, gator och på trottoarer fram till förskolor och omsorgsenheter. Likaså behöver trottoarer och cykelvägar snöröjas och halkbekämpas först. Vissa kommuner i vårt land har redan tänkt om enligt principerna för gender budgeting, att synliggöra människorna bakom siffrorna i budgeten. Redskapen i detta arbete är könsuppdelad statistik, analys av budget och verksamhet, eventuell omfördelning samt analys av de konsekvenser förändringar leder till. Jag har därför för Centerpartiets räkning motionerat om att starta arbetet med analys och underlag för gender budgeting snarast möjligt. Vidare att införa gender budgeting fullt ut senast i budgetarbetet inför budget 2016. Det är bara när vi har underlag och konsekvensanalys som vi kan fatta kvalitetsbeslut.